Breakfast is called “shukuza” in Japanese Zen monastery, which can loosely be translated as the “gruel session”. In Antaiji though, we have brown rice, miso soup and two side dishes for breakfast, to give us the strength necessary for samu. Here you can see us recite part of the morning chant:

Hitotsu ni wa ko no tasho o hakari kano raisho o hakaru.
Futatsu ni wa onore ga tokugyo no zenketto hakatte ku ni ozu.
Mitsu ni wa shin o fusegi toga o hanaruru ko to wa tonto o shu to su.
Yotsu ni wa masa ni ryoyaku o koto to suru wa gyoko o ryozen ga tame nari.
Itsutsu ni wa jodo no tame no yue ni ima kono jiki o uku.

Jiten kijinshu, gokin suji kyu
suji hen jiho, ishi kijin kyu

Jo bun san bo, chu bun shion
gekyu roku do, kai do kuyo
ik-ku idan is-sai aku
niku ishu is-sai zen
sanku ido shoshu jo
kaigu jo butsu do

More info at:

Breakfast chants and Rules for eating